Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO)


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

I. Administrator Państwa danych osobowych jest

Lentus  Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 86, 02-518 Warszawa, KRS nr 0000403063 w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 145889320; NIP: 5213622484.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem biuro@lentus.pl, pod numerem telefonu (22) 8484224 lub pisemnie na adres naszej siedziby – ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 86, 02-518 Warszawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane: w celu realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych lub związanych z organizacją kredytu/finansowania na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z prowadzeniem Państwa spraw ubezpieczeniowych lub związanych z organizacją kredytu/finansowania, ustalane zgodnie z przepisami prawa cywilnego. 

VI. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód lub oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub kredytowego. 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.       prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.       prawo do przenoszenia danych;

f.        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Państwa spraw ubezpieczeniowych lub związanych z organizacją kredytu/finansowania.