Informacje Prawne

 Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń – Lentus Financial Services Sp. z o.o (zwany dalej Agentem)


 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486, z późn. zm.) niniejszym przekazuję następujące informacje:

I. Firma i siedziba Agenta

Lentus Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 71/75 lok. 86, 02-518 Warszawa, KRS nr 0000403063 w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 145889320; NIP: 5213622484

II. Wpis do rejestru agentów

Agent prowadzi działalność na podstawie wpisu do Rejestru Agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: Nr wpisu – 11221591/A; Rejestr Agentów dostępny jest pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent  

III. Zakłady ubezpieczeń działu II, na rzecz których agent wykonuje działalność agencyjną 

  • TU INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142 B, www.interpolska.pl, Infolinia dla Klientów: 801 803 000
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, www.generali.pl, Infolinia 913 913 913
  • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, www.uniqa.pl, Infolinia 801 597 597
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., www.pzu.pl, Infolinia 801 102 102 
  • Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., www.warta.pl, Infolinia 502 308 308
  • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, www.interrisk.pl, InterRisk Kontakt (22) 575 25 25 
  • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., www.compensa.pl, kontakt 22 501 61 00
  • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., www.wiener.pl , Infolinia 22 469 69 69

IV. Charakter wynagrodzenia

W związku z proponowaną umową ubezpieczenia Agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.                        

V. Postępowanie reklamacyjne i pozasądowe rozwiązywanie sporów

Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczycieli oraz dostępne są na stronach internetowych Zakładów Ubezpieczeń.

VI. Informacje dodatkowe

Agent nie posiada akcji/udziałów jakiekolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników. Żaden Zakład Ubezpieczeń posiada akcji lub udziałów Agenta, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.